OSLO.KOMMUNE.NO TJENESTER SKJEMAER BYDELER ETATER OG FORETAK POLITIKK LEDIGE STILLINGER
    OSLO KOMMUNE   3D PORTAL ENSJØ
 
Oslo kommune- Ensjøbyen >>       Foreningen Ensjøbyen >>
Om denne siden | Om prosjektet
Ensjø i Oslo

Ensjøområdet utgjør ca 810 mål og av dette utgjør fremtidig utbyggingsområde 540 mål. Resten er definert som "fast struktur".
Ensjø ligger delvis i Bydel Gamle Oslo og delvis i Bydel Grünerløkka.
Ensjø er sentralt plassert i Oslo med kort vei til sentrum, ca 2 km

Ensjøbyen i 2005

Bebyggelsen i det sentrale Ensjøområdet består av eldre industri- og lagerbygg av svært varierende kvalitet, store lager og verkstedhaller, gamle trebygninger/skur, samt mer moderne bilutsalg, kontor- og lagerbygg. Bystyrets ønske om å utvikle en ny bydel med urban utforming på Ensjø, innebærer både en transformasjon fra bilby til boligby og fra et spredt ytre by- til et indre by-område med høy tetthet og kvartalstrukturer. Planleggingsprogram for Ensjø ble vedtatt i mars 2004. Eksisterende boligområder langs Malerhaugveien, Ensjøsvingen, Grenseveien og Hovinveien representerer fastlagte strukturer. Det samme gjelder næringsbebyggelsen rundt Fyrstikktorget.

Kollektivbetjeningen skjer i hovedsak via T-bane stasjonene Helsfyr, Hasle og Ensjø. Disse gir god betjening til store deler av området med akseptable gangavstander selv om deler av området ligger over 500 m fra nærmeste stasjon. Tverrgående bussforbindelser i Grenseveien og sentrumsrettede langs Økernveien og E6 ved Helsfyr/Etterstad supplerer tilbudet.

Fremtidsvisjon for Ensjø

Ensjøs offentlige rom skal ha et urbant preg, der kvaliteter i samspillet mellom det grønne, blå (vann) og grå (gater og plasser) er et grunnleggende konsept. Realisering av de to hovedparkdragene (østre og vestre) som et hovedgrep, krever særlig prioritering og fokus på bevaring av eksisterende trær og planting av nye. Et stort innslag av trær skal bli et kjennetegn for området. På Ensjøtorget, den nye hovedmøteplassen ved T-banestasjonen, ønskes alle elementene grått (den urbane plassen), grønt og blått (vannspeil) samlet. Den nye Tiedemannsparken blir også et nøkkelprosjekt.

Veiledende prinsipplan for det offentlige rom, hovedgrep:
  • 2 gater med miljøprioritert gjennomkjøring: "Ensjøgata" og "Gladenggata"
  • 2 gjennomgående brede parkdrag, Østre og Vestre parkdrag + turvei D2, som binder sammen parker, plasser, attraksjoner og naboområder
  • 3 tverrgående forbindelser hvor fotgjengere prioriteres
  • Ny hovedpark – Tiedemannsparken
  • Andre viktige offentlige rom: Ensjøtorget, Grønvoll park, Petersborgaksen
  • Flere mindre parker og plasser
  • Åpnet Hovinbekk fra Teglverksdammen, evt. også Lillebergbekk fra Hovindammen
  • Åpne overvannsløsninger tilpasset etappevis utbygging
  • Gågate i tyngdepunktet v/Ensjøtorget
  • Universell utforming av alle offentlige arealer
April 2014 - Bymiljøetaten påtar seg intet ansvar for informasjon som måtte være mangelfull eller uriktig.
Siden er utarbeidet for Bymiljøetaten i sammarbeid med foreningen Ensjøbyen av Vianova Plan og Trafikk/Baezeni.